Tajuplná voda

images.jpeg Viktor Schauberger: Vždyť není možno hovořit o skutečném kulturním rozvoji, dokud nejsou bezezbytku objasněny ty nejelementárnější základní otázky všech vývojových procesů vegetace a dokud tím není učiněn ten první a nejdůležitější krok k výstavbě jakékoliv kultury.

images_2.jpeg

 

Nejen staří Řekové byli na správné stopě k pochopení skutečného významu vody, protože oni sami nám podávají informace o praxi dávno ztracených národů, které musely mít jěště rozsáhlejší znalosti.

Například Platón píše ve svém díle Krytias a Timaeos, že obyvatelé starověké Atlantidy regulovali své vodní toky pomocí studené a horké vody.

Jen plné pochopení povahy vody mohlo obyvatelům starověké Atlantidy umožnit takovýto druh regulace svých vodních toků. Tuto vědu však již starověcí Řekové ztratili, navzdory svým intenzivním pokusům s vodním médiem.

I Thales z Milétu přehlédl, že při stavbě a dalším vývoji veškerých těl a pomocí vody se jedná o termické procesy. Nepochopil síly a energie, které jsou zde rozhodující, ani když produkt evidentně vznikl z napětí mezi střídajícími se teplotními fázemi.

Teprve poznání, že každá stavba a každý vývoj může proběhnout pouze s pomocí vody a správně nastavených teplotních fází a že tento zákonitě a automaticky probíhající proces vývoje se okamžitě zastaví, ba dokonce se musí vydat opačným směrem, když se energetické formy vody nastaví díky vnějšímu vlivu nesprávně nebo když si člověk zvolí k dosažení svých cílů v neznalosti vládnoucích zákonitostí nesprávnou energetickou formu, opravňuje člověka hovořit o účelném zpracování vody a o cílevědomé kultivaci.

Člověk, který zdědil nedokonalý, či přímo falešnýc obraz o pojmu "voda", který si vytvářel po dlouhá staletí a my jsme již dnes schopni uchovávat ve svých knihovnách a archivech nedozírné množství literatury z oboru vodohospodářství, abychom zdokumentovali svůj kulturní pokrok, jenž je bohužel pouze zdánlivý.

Vždyť není možno hovořit o skutečném kulturním rozvoji, dokud nejsou bezezbytku objasněny ty nejelementárnější základní otázky všech vývojových procesů vegetace a dokud tím není učiněn ten první a nejdůležitější krok k výstavbě jakékoliv kultury.

…….

S pomocí vody, uhlíkatých látek a teploty je v nitru Země vytvořena vnitřní atmosféra, která prostřednictvým dalších teplotních fází a jejich následných projevů rozpouští soli, přepravuje látky a jejich uskladňováním ve správný čas na správném místě je schopna vytvořit, či splodit novou vegetaci, nová těla, jakož i rudy a horniny v těch nejrůznějších formách, přirozeně vždy pouze za předpokladu správného pořadí jednotlivých teplotních fází.

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá jednoznačná a nepochybná souvislost mezi vegetací, která existovala kdysi, a mezi vegetací současnou. Z toho důvodu se dá vysvětlit i souvislost všech minerálních látek, jež jsou rovněž s pomocí výše uvedeného teplotního procesu za pomoci vody v zemském nitru vyzvedávány z nesmírných zemských hloubek, transformovány a zušlechťovány.

……..

Hovořili jsme již o správné energetické formě vody, která je k této tvorbě zapotřebí.

O jakou energetickou formu se tedy jedná?

Jedná se o tu formu pohybu vody, která poskytuje díky správnému poměru Slunce, Země a Vody funkční produkty, vedoucí po správně provedeném rozkladu základních živin k zušlechťování základních forem a v dalším důsledku pak ke stavbě nových a také vyšších forem vegetace tou nejkratší a tedy nejpřímejší cestou.

……..

Toto je výňatek z knížky Viktora Schaubergera: "Tajuplná a léčivá síla vody", kterou doporučuji všem vážným zájemcům o Poznání.

Jan