Masaru Emoto

Cnosti_Emoto.jpg Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu. "Učit lidi, že voda je poslem Boha".

Masaru Emoto was born in Yokohama in July 1943.
He graduated from the Department of Humanities and Social Sciences
Jokohamské urban university, focusing on international relations.
In 1986 he founded the company in Tokyo IHM Corporation.
In October 1992 he received the International Open University of Sri Lanka
(Open International University, Sri Lanka)
medical certificate for the field of alternative medicine.
Currently heads the IHM General Research Institute
(H. I. M. General Research Institute) and is
president emeritus of the international nonprofit organization Foundation
Water for Life (International Water for Life Foundation).
The successful results of therapy can convince
that water can retain and transmit information. This hypothesis
For many years maintained a certain group of people, such as homeopaté
or religiously, though not yet scientifically proven, and
by most scientists is often ignored or even ridiculed.
Masaru Emoto was inspired by the snow crystal, and realized
that it is in the frozen crystal form shows us water
its full and true nature. In 1994 his laboratory in Tokyo After many trial and error managed to take the first photograph of crystal water.
Since then, these are photographs taken by tens of thousands of.
There also have been a large number of tests and experiments
in connection with various topics such as "water quality"
"The impact of negative and positive words on the Water," "influence of music, pictures, characters and texts "or" power of different types of prayer. "
The results show that the music, words, thoughts or prayers have an effect
the structure of water crystals, suggesting that indeed affect our physical reality. Thanks to the photo crystal, the second hypothesis, that water is able to transmit and retain information, become visible to all. Due to its beauty are water crystals in a harmonious and stable form Moreover, an amazing piece of art, which many people grabbing at my heart.
Can you express what is meant by a VIRTUE?
VIRTUE is to live as the God’s teaching.
Do you know a Virtue, one which you prefer in today’s life?
To pursue the beauty of “what is human?”
How might you practice this virtue in everyday life?
To teach people that “Water is the messenger of GOD”
Could we live a good life without practicing virtues?
No.

Masaru Emoto se narodil v Jokohamě v červenci 1943. Je absolventem Katedry humanitních a společenských věd Jokohamské městské univerzity se zaměřením na mezinárodní vztahy. V roce 1986 založil v Tokiu společnost IHM Corporation. V říjnu 1992 získal na Otevřené mezinárodní univerzitě Sri Lanky (Open International University, Sri Lanka) lékařské osvědčení pro obor alternativní medicíny.


V současné době stojí v čele Všeobecného výzkumného ústavu I.H.M.
(I.H.M. General Research Institute) a je emeritním prezidentem neziskové organizace mezinárodní nadace Voda pro život (International Water for Life Foundation).

Úspěšné výsledky jeho terapie jej přesvědčily, že voda dokáže informace podržet i přenášet. Tuto hypotézu už po dlouhou dobu zastávaly určité skupiny lidí, jako jsou například homeopaté či nábožensky založení lidé, přestože dosud nebyla vědecky dokázána a ze strany většiny vědců bývá dokonce ignorována či vysmívána. Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu. V roce 1994 se jeho laboratoři v Tokiu po mnoha pokusech a omylech podařilo pořídit první fotografii vodního krystalu. Od té doby bylo těchto fotografií pořízeno několik desítek tisíc. Bylo také provedeno velké množství zkoušek a pokusů v souvislosti s různými tématy, jako je „kvalita vody”, „dopad negativních a pozitivních slov na vodu”, „vliv hudby, obrázků, písmen nebo textů” nebo „síla různých druhů modlitby”. Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo motlitby mají vliv na strukturu vodního krystalu, což naznačuje, že skutečně ovlivňují naši hmotnou realitu. Díky fotografii krystalu se hypotéza,
že voda je schopná podržet i přenášet informace, stala viditelnou pro všechny. Vzhledem ke své nádheře jsou vodní krystaly ve stabilní a harmonické podobě navíc úžasným uměleckým dílem, které mnoho lidí chytne za srdce.  
Jako terapeut používal při svých sezeních shluky mikroskopických vodních částic a analýzu pomocí magnetické rezonance (Magnetic Resonance Analyzer, MRA). Při MRA se do vody vkládají určité informace ve formě HADO  (což v češtině znamená „vibrace“).


Dílo pro C(t)NOSTI: VĚDA, magnetická rezonace vody
22. - 24. května, výstava fotografií krystalů zmražené vody na veletrzích a  23. května, 20 h přednáška
30. - 31. května, Novoměstská radnice Praha 2, “SKRYTÁ SÍLA VODY“
- dvoudenní seminář “SKRYTÁ SÍLA VODY“ a jeho hostí

- tři vzorky/fota krystalů Karlštejn - Kaple Sv. Kříže, Karlův most a
Korunovační klenoty

Pro projekt C(t)NOSTI nám odpověděl:

Můžete vyjádřit co je to ctnost?
Ctnost znamená žítí podle Boha.

Znáte ctnost, kterou by bylo dobré žít právě v dnešní době? 
Následovat krásu v tom “ Co je lidské?”

Jak prakticky se má tato ctnost projevit v běžném životě?
Učit lidi, že voda je poslem Boha.

Jak si představujete dobrý život se ctnostmi?
Možností, jak prožít život, je spousta.

Dá se žít dobrý život bez ctností?
Ne.

www.masaru-emoto.net/english